Polityka Prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

Niniejsza Polityka prywatności i cookies zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO, a także informacje o zasadach wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii w trakcie korzystania z Serwisu oraz usług świadczonych przez Administratora.

Zbierając i przetwarzając dane osobowe Administrator stosuje się do poniższych zasad przetwarzania danych zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczania celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności. Administrator dąży do ciągłego ulepszania swoich procedur i zabezpieczenia danych osobowych.

 1. DEFINICJE

Użyte w Polityce prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;
 2. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy to strefa wolnego handlu i wspólny rynek, który obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, za wyjątkiem Szwajcarii;
 3. Pliki cookies – popularnie zwane ciasteczkami to dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych Użytkownika. Takim urządzeniem końcowym może być telefon komórkowy, laptop, tablet;
 4. Polityka prywatności – niniejszy dokument regulujący zasady ochrony danych osobowych oraz zasad wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy prawo telekomunikacyjne.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych);
 6. Serwis– strona internetowa pod adresem  www.centrumnaturalnegobiznesu.pl oraz wszystkie jej podstrony, w tym wszelkie usługi świadczone w domenie tj. sklep, formularz kontaktowy, newsletter, formularz zamówienia,;
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);
 8. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Joanna Mróz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Naturalnego Biznesu Joanna Mróz, ul. Ziemowita 74/7, 61-063 Poznań, NIP: 7642046160, REGON: 570879657, e-mail:centrumnaturalnegobiznesu@gmail.com, telefon: 784-036-013

 1. WSPÓŁADMINISTRATORZY

Współadministratorem Twoich danych osobowych jest Meta Platforms Ireland Limited,  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (poprzednio Facebooka Ireland Limited). 

Powyższe wynika z faktu, że Administrator korzysta z platform społecznościowych, tj. Instagram  i Facebook, a ponadto w ramach Serwisu wykorzystywane są wtyczki społecznościowe kierujące do portali społecznościowych Facebook oraz Instagram, na których Administrator posiada konta.

Z postanowieniami polityki prywatności Współadministratora możesz się zapoznać [tutaj].

 1. PODSTAWY I CELE PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach: 

 • w celu :
 • oferowania produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni),
 • wykorzystywania plików cookies, a także zbierania i zapisywania danych z Serwisu
 • wysyłania newslettera

–   na podstawie Twojej zgody , tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 • w celu zawarcia umowy  oraz jej realizacji, w tym przesyłania ofert produktów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
 • w celu wystawiana i przechowywania dokumentów sprzedaży oraz wypełniania obowiązków podatkowych i rachunkowych, w tym w celach archiwalnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  
 • w celach:
 • analitycznych doboru usług do potrzeb klientów; 
 • optymalizacji produktów i usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, 
 • optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji
 • zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, 
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, 

– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności imię, nazwisko, telefon, adres e-mail. 

 1. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą będą: 

Poczta Polska, firmy
kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora,
partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu
kontynuacji umowy), podmiot współprawadzący warsztaty.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator współpracuje z podmiotami, które posiadają swoje siedziby na terenie EOG. 

Jednakże Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

 • prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook)
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres:

 1. dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowuję przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia. 
 2. dane pozyskane w związku z zawarciem umowy  przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy 
 3. dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 1. TWOJE UPRAWNIENIA
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli. 
 4. prawoograniczenia przetwarzania danych; Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 6. prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi 
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego 
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: […] zadzwoń pod numer: […], lub […]. 

Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować. 

 1. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być warunkiem zawarcia umowy lub świadczenia usług na Twoją rzecz. Odmowa podania danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy/świadczenia usług/przygotowania oferty. 

 1. Wykorzystywanie plików cookies

Definicje

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu 

Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach): www.centrumnaturalnegobiznesu.pl

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: (trzeba dostosować to tego, jakich używa dany administrator, to poniżej to przykład)

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do twojego Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) informacji handlowych od Joanny Mróz – Centrum Naturalnego Biznesu, ul. Ziemowita 74/7, 61-063 Poznań, NIP: 7642046160. Wiem, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji newslettera bez podawania przyczyny.

Administratorem danych osobowych jest Joanna Mróz – Centrum Naturalnego Biznesu, ul. Ziemowita 74/7, 61-063 Poznań, NIP: 7642046160. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora w celu wysyłki newslettera.