Regulamin

Właścicielem Serwisu centrumnaturalnegobiznesu.pl jest: 

Joanna Mróz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

Centrum Naturalnego Biznesu Joanna Mróz, 

ul. Ziemowita 74/7, 61-063 Poznań,

 NIP: 7642046160, REGON: 570879657, 

adres e-mail: centrumnaturalnegobiznesu@gmail.com

 tel. 784036013 

Konto bankowe 33144013870000000014507938

§ 1 Definicje

 1. Dane płatności –formularz zamówienia dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w tym poprzez podanie danych osobowych Kupującego, a także ustalenie sposobu dostawy i płatności;
 2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 lipca 196 4. R Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 15, poz. 93 ze zm.);
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są dodane przez Kupującego Produkty i Usługi ze Sklepu internetowego; Koszyk posiada funkcję  modyfikacji Zamówienia poprzez dokonanie wyboru rodzaj lub ilość Produktów lub Usług; 
 7. Kupujący/Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu lub korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie;
 8. Płatność –wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.
 9. Polityka prywatności – dokument, w tym dokument w formie elektronicznej określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Joannę Mróz;
 10. Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym przeznaczony do sprzedaży, w tym m.in. olejki eteryczne, szkolenia, warsztaty, webinar online (nagranie); w ramach Produktów Sprzedawca wyróżnia: Produkty fizyczne – tj. olejki eteryczne, indywidualne aromatyczne perfumy; oraz Produkty cyfrowe – tj. nagrania szkoleń, warsztatów i webinariów 
 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 12. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 3855, 5564-5565, art. 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta;
 13. Regulamin – niniejszy regulamin, 
 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.);
 15. Serwis – system teleinformatyczny dostępny pod adresem centrumnaturalnegobiznesu.pl, w tym Sklep internetowy;
 16. Sklep internetowy – serwis internetowy dający możliwość kupowania Produktów i Usług Sprzedawcy przez Internet,
 17. System płatności –operator płatności, z którego korzysta Sprzedawca;
 18. Sprzedawca – Joanna Mróz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Naturalnego Biznesu Joanna Mróz, ul. Ziemowita 74/7, 61-063 Poznań, NIP: 7642046160, REGON: 570879657, która jest właścicielem Serwisu;
 19. Usługa– usługa, która jest prezentowana w Sklepie internetowym przeznaczona do sprzedaży, m.in. masaże oraz webinary, warsztaty i szkolenia online;
 20. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą:

w przypadku Produktu – umowa sprzedaży towarów lub umowa dostarczenia produktów cyfrowych;

w przypadku Usługi – umowa świadczenia usług.

 1. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach Serwisu bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, składane za pomocą formularza Dane płatności, polegające na wyborze w ramach Sklepu określonych Produktów lub Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa:
 1. rodzaj Produktów i Usług sprzedawanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu;
 2. rodzaje i zakres Usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę;
 3. warunki i zasady składania Zamówień oraz zawierania Umów w ramach Serwisu;
 4. zasady i terminy płatności oraz warunki dostawy;
 5. tryby postępowań reklamacyjnych;
 6. zasady korzystania z prawa odstąpienia od Umowy.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:
 1. połączenie z siecią Internet,
 2. dowolna przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, obsługującej JavaScript;
 3. włączona obsługa Cookies i JavaScript,
 4. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
 5. posiadanie zweryfikowanej, czynnej i aktualnej metody płatności (m.in. konto bankowe/karta kredytowa).

W razie korzystania przez Kupującego ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i Sklepu internetowego i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

 1. Kupujący nie może dokonywać zakupu w sposób anonimowy, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 2. Kupujący korzystający z Serwisu zobowiązani są do powstrzymania się od:
 1. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
 2. wykorzystywania Serwisu, w tym Sklepu internetowego do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
 3. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
 4. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Kupujących,
 5. wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 1. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie, Sprzedawca podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez sieć Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.
 2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Produkty i Usługi prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje o Produkcie lub Usłudze podane na stronie internetowej Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedaż za pośrednictwem Serwisu odbywa się przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych.
 5. Sprzedawca dokonuje sprzedaży tylko na terenie Polski.

§ 3 Zamówienia i warunki Umowy

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Wszystkie ceny podane na Stronie sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów transportu na adres wskazany przez Kupującego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany Kupującemu przed finalizacją Zamówienia. Szczegóły kosztów dostawy na stronie [kliknij w link].
 3. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Serwisu.
 4. W celu zamówienia Produktu lub Usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego należy dokonać wyboru Produktu lub Usługi. Wybór przez Kupującego zamawianego Produktu lub Usługi, w tym ich rodzaju oraz liczby, dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów lub Usług do Koszyka.
 5. Po naciśnięciu przycisku „Zobacz koszyk” Kupujący zostanie przeniesiony do podstrony Sklepu internetowego, na której wyświetli się informacja prezentująca wybrane Produkty lub Usługi, ich cenę, ilość, a także informacje o łącznym koszcie wybranych Produktów lub Usług.
 6. W celu sfinalizowania Zamówienia Kupujący powinien nacisnąć przycisk „Zamówienie”. Po naciśnięciu przycisku „Zamówienie”, Kupujący zostanie przeniesiony na podstronę Sklepu internetowego, w której zobowiązany będzie do podania swoich danych osobowych, wyboru płatności oraz dostawy („Dane płatności”). 
 7. Jeżeli Kupujący posiada specjalny kupon rabatowy, to w miejscu oznaczonym jako „Kod kuponu” powinien go wpisać, a następnie nacisnąć przycisk „Zastosuj kupon”.
 8. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest wypełnienie przez Kupującego formularza Dane płatności, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

imię; nazwisko; kraj (region); ulica; kod pocztowy; miasto; numer telefonu oraz adres e-mail; a w przypadku Przedsiębiorcy dodatkowo: nazwa firmy (opcjonalnie); numer NIP (opcjonalnie). Na tej podstronie Kupujący może również wprowadzić „Uwagi do zamówienia”. W tym miejscu Kupujący dokonuje również wyboru metody płatności oraz sposobu dostawy. 

 1. Po prawidłowym wypełnieniu „Dane płatności”, Kupujący powinien zweryfikować wszystkie dane, które tam wprowadził.
 2. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu Dane płatności, Serwis będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania Zamówienia.
 3. Przed dokonaniem finalizacji Zamówienia, Kupujący powinien:
 1. zaakceptować uprzednio przeczytany Regulamin i Politykę prywatności poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zapoznałam/-em się i akceptuję Regulamin i Politykę prywatności”, Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności jest niezbędna do Zamówienia;
 2. W przypadku zamówień treści cyfrowych – wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych/ usługi objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadoma/y, że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość”.
 1. Następnie Kupujący powinien wyrazić zgodę na realizację Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Kliknięcie tego przycisku oznacza potwierdzenie Zamówienia przez Kupującego z obowiązkiem zapłaty.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Systemu płatności celem dokonania płatności za wybrane Produkty/Usługi. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu i szczegółami Zamówienia.
 3. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia otrzyma on za pośrednictwem poczty elektronicznej informację od Sprzedającego potwierdzającą przyjęcie Zamówienia wraz z podaniem numeru tego Zamówienia. Wysłane przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych Kupującego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów i Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.
 5. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem w magazynie lub w przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 2 (dwóch) dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia. 
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Zamówieniu przez Kupującego adres e-mail. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail.

§ 4 Płatności i Koszyk

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Usługi elektroniczne. Do podstawowych Usług elektronicznych należą Dane płatności oraz Koszyk.
 2. Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu przeglądania asortymentu Serwisu lub złożenia Zamówienia.
 3. Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Serwisu.
 4. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Na każdy sprzedany Produkt lub Usługę wystawiany jest dowód zakupu (faktura VAT) i wysyłany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury w wersji elektronicznej i przesłanie jej na adres wskazany w formularzu Dane płatności.
 6. Płatności można dokonywać przy odbiorze osobistym Produktów lub przedpłatą: za pośrednictwem systemu płatności.Rozliczenie transakcji może wiązać się z koniecznością rejestracji w Systemie płatności lub akceptacją regulaminu lub warunków korzystania z Systemu płatności przez Kupującego, które są niezależne od Sprzedawcy. Kupujący powinien zapoznać się z regulaminem lub warunkami korzystania z Systemu płatności.

§ 5 Dostawy

 1. Dostawa Produktów lub Usług zamówionych w Sklepie internetowym realizowana jest w zależności od rodzaju zamówionych Produktów lub Usług.
 2. Zamówione Produkty fizyczne wysyłane są na adres do wysyłki prawidłowo wskazany w Zamówieniu. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wysyłki InPost. Istnieje również możliwość dokonania odbioru osobistego zamówionych Produktów.
 3. Koszty dostawy (wysyłki) pokrywa Kupujący. Koszty dostawy (wysyłki) są określone w cenniku dostaw oraz są widoczne w formularzu „Dane płatności”.
 4. Przesyłki nadawane są w ciągu 5-7 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności za zamówione Produkty na rachunku bankowym Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, że realizacja zamówień złożonych w piątek, sobotę i w niedzielę oraz święta i dni wolne od pracy rozpoczyna się w poniedziałek lub w następny dzień roboczy przypadający po dniu wolnym od pracy. Przewidywany czas dostarczenia nadanej przesyłki wynosi 5 dni roboczych w przypadku większych miast; w pozostałych przypadkach wynosi 7 dni roboczych.
 5. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 6. Kupujący przed odebraniem przesyłki powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na uszkodzenia opakowania i taśmy.  W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone lub gdy taśmy zabezpieczające są zerwane albo jeżeli Kupujący stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. Dostawa Produktów cyfrowych, w szczególności nagrań szkoleń, webinariów oraz warsztatów realizowana jest w postaci wysłania do Kupującego linku pozwalającego na ściągnięcie Produktu. Link jest wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w formularzu Dane płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty.
 8. Dostawa Usługi realizowana jest zasadniczo za pośrednictwem środków komunikacji na odległość w terminie – wskazanym przez Sprzedawcę. Dostawa Usługi masażu realizowana jest w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą.

§ 6 Zwroty (Odstąpienie od umowy)

 1. Konsument może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty odebrania/otrzymania przesyłki składając Sprzedawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie. Konsument może złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie z wzorów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest obowiązkowe.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Centrum Naturalnego Biznesu Joanna Mróz,  ul. Ziemowita 74/7, 61-063 Poznań,

 1. W przypadku odstąpienia od umowy (zwrot) należy Zamówienie odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić dokonane przez konsumenta płatności.
 2. Zwracany towar musi znajdować się w stanie niezmienionym w ramach zwykłego zarządu, przez co rozumie się, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. W ciągu dwóch dni roboczych Sprzedawca dokona sprawdzenia Produktu. Jeżeli Produkt odpowiada wymaganiom zawartym w punkcie 4 powyżej, Sprzedający wystawi fakturę korygująca, która zostanie dostarczona Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Zamówieniu adres e-mail. Dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, zostaną mu zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Niniejsze postanowienie odnosi się do Usług;
 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia (tj. uzyskanie dostępu do treści cyfrowych) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Niniejsze postanowienie odnosi się do Produktów cyfrowych.
 1. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 7 Akcje promocyjne i przedsprzedaż

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych, które mogą polegać na udzielaniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Produkt/Usługę lub grupę Produktów lub Usług oraz dopuszcza możliwość przedsprzedaży Produktów lub Usług. Termin dostawy produktu sprzedawanego w czasie przedsprzedaży każdorazowo zostanie podany w opisie danego Produktu.
 2. Rabat, o którym mowa w ustępie 1 liczony jest od wartości brutto Produktu lub Usługi, bez kosztów dostawy.
 3. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez określony czas wskazany przez Sprzedawcę lub do odwołania.

§ 8 Reklamacje

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu Produktów i Usług wolnych od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli Produkt lub Usługa ma wadę prawną lub fizyczną (rękojmia). Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, jest jednak wyłączona wobec Przedsiębiorcy. Od 01.01.2021 r. wyłączenie odpowiedzialności wobec Przedsiębiorców dotyczy także Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 3. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktu, Usługi lub samego procesu zakupowego. Reklamacje powinny być złożone na piśmie i wysłane listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, Zamówienia, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. 
 6. Kupujący będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji: Kupujący ma między innymi możliwość:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 9 Newsletter

Każdy odwiedzający Serwis ma możliwość zaprenumerowania Newslettera z informacjami o nowościach i promocjach. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.  Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie e-maila na adres: centrumnaturalnegobiznesu@gmail.com

§ 10 RODO i Pliki cookies 

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o zasadach wykorzystywania plików cookies znajdują się w [Polityce prywatności].

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 14 dni od daty udostępnienia ich na Stronie sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia. Informacja o każdej zmianie Regulaminu będzie umieszczana na głównej stronie Sklepu, a do klientów znajdujących się w bazie Sprzedawcy wysyłana będzie wiadomość e-mail zawierająca linka do treści nowego Regulaminu/treść zmian Regulaminu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
 1. przejściowego zaprzestania działania Sklepu Internetowego ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Sprzedawcy,
 2. wysyłania na Adres elektroniczny Kupującego komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego,
 3. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, oferowanych Produktów, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu internetowego,
 4. zablokowania dostępu do zasobów Kupujących zawierających treści nieetyczne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Sprzedawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
 5. usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Kupujących za pośrednictwem Sklepu internetowego, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.